Barium Enema, Dora's Bowel, Autumn, 2009

103_16501.jpg 103_16531.jpg 103_16541.jpg 103_16561.jpg 103_16591.jpg
103_16621.jpg 103_16731.jpg 103_16751.jpg 103_16791.jpg 103_16801.jpg
103_16851.jpg 103_16871.jpg 103_16881.jpg 103_16891.jpg 103_16901.jpg
103_16911.jpg 103_17001.jpg 103_17021.jpg 103_17031.jpg